Khai báo danh mục

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn chi tiết khai báo danh mục tại các phần sau:

Tài khoản

Nhóm tài khoản

Hệ thống tài khoản

Tài khoản kết chuyển

Tài khoản ngầm định

Định khoản tự động

Mục lục ngân sách

Chương

Mã cấp ngân sách

Tính chất nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí

Loại khoản

Nhóm mục chi

Mục/Tiểu mục thu

Mục/Tiểu mục chi

Tiết Tiểu mục

Loại vật tư/CCDC

Kho

Vật tư

Công cụ dụng cụ

Loại đối tượng

Danh sách đối tượng

Thôn xóm

Phòng ban

Cán bộ

Lương cán bộ

Ngạch lương

Biểu thuế tính thuế thu nhập

Loại tài sản cố định

Tài sản cố định

Loại hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính

Khoản chi xã

Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Quỹ tiền

Đơn vị trực thuộc

Chương trình mục tiêu, Dự án

Nội dung chi phí

Mã thống kê