Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi tạo mới dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2017, hệ thống sẽ hiển thị màn hình hướng dẫn khai báo thông tin quan trọng trước khi hạch toán như sau:

2016-11-09 16_03_10-Bắt đầu làm việc với MISA Bamboo.NET 2017

Các thông tin cần được khai báo trước khi thực hiện hạch toán bao gồm:

Hệ thống tài khoản

Thôn xóm

Đối tượng

Tài khoản ngân hàng kho bạc

Quỹ tiền

Hoạt động tài chính

Khoản chi xã

Vật tư

Công cụ dụng cụ

Tài sản cố định

Nhập số dư ban đầu

Mẫu dự toán

Dự toán thu

Dự toán chi

Để xem chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, nhấn vào đường dẫn Xem hướng dẫn trên màn hình.