Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới tài khoản kho bạc để quản lý và sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_TK_NHKB

3. Nhập Số tài khoản, Tên Kho bạc và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Số tài khoản: Số tài khoản kho bạc (bắt buộc nhập)

o Tên Kho bạc: Tên của kho bạc (bắt buộc nhập)

o Địa chỉ: Địa chỉ của kho bạc

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản kho bạc

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi tài khoản kho bạc

4. Nhấn Cất.