Quỹ tiền

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Quỹ tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới một quỹ tiền vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Quỹ tiền

2. Tại màn hình Quỹ tiền, nhấn Thêm

2_BDSD_thiet_lap_DM_quy_tien

3. Nhập Tên quỹ tiền và các thông tin khác (nếu có)

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Tên quỹ tiền: Tên quỹ tiền của xã (bắt buộc nhập)

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về quỹ tiền của xã

4. Nhấn Cất.