3.Các bước bắt đầu sử dụng

Navigation:  »No topics above this level«

3.Các bước bắt đầu sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi cài đặt thành công phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2017, thực hiện các bước sau để bắt đầu sử dụng phần mềm:

1. Khởi động phần mềm

2. Đăng ký giấy phép sử dụng

3. Tạo dữ liệu kế toán mới

5. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2012_2015

5. Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu