Tạo dữ liệu kế toán mới

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Tạo dữ liệu kế toán mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị tạo mới dữ liệu kế toán khi sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2017.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Sau khi cài cặt thành công phần mềm MISA Bamboo.NET 2017, phần mềm sẽ hiển thị màn hình Hướng dẫn khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh tư vấn hỗ trợ.

HD_khai_thac_tai_lieu_HD

2. Nhấn Đóng để bắt đầu thực hiện Tạo mới dữ liệu kế toán.

3. Tại màn hình Đăng nhập, chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán tạo mới.

Tao_du_lieu_moi_1

4. Nhấn Đồng ý.

Tao_du_lieu_moi_2

5. Nhấn Tiếp tục để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán.

Bước 1. Cách tạo Dữ liệu kế toán

Chọn Tạo mới từ đầu

Tao_du_lieu_moi_3

o Nếu chọn Tạo Dữ liệu mẫu, hệ thống sẽ tạo ra một dữ liệu đã có sẵn các danh mục, số liệu để phục vụ mục đích học tập, tham khảo.

o Nếu chọn Tạo mới từ Dữ liệu năm trước, cần phải chọn Cơ sở dữ liệu muốn tạo mới từ nguồn này.

Nhấn Tiếp tục.

Bước 2. Thông tin thông tin dữ liệu

Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu.

o Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.

o Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :..., độ dài không quá 256 ký tự.

Hệ thống đã ngầm định Nơi lưu dữ liệu tại ổ D:\MISA Bamboo.NET 2017 Data. Anh/chị có thể chọn lại nơi lưu khác (nếu cần).

Tao_du_lieu_moi_4

Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3. Khai báo thông tin đơn vị

Khai báo các thông tin về đơn vị sử dụng phần mềm.

Tao_du_lieu_moi_5

o Những thông tin đánh dấu (*) bắt buộc phải nhập.

o Trường hợp đã đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của đơn vị theo thông tin trên giấy phép sử dụng.

Nhấn Tiếp tục.

Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ

Trường hợp đơn vị có sử dụng phần mềm để quản lý các nghiệp vụ: Theo dõi kế toán xây dựng cơ bản, Theo dõi tài sản hạ tầng đường bộ hay Kết nối với QLTS.VN thì anh/chị tích chọn vào nghiệp vụ tương ứng.

Tao_du_lieu_moi_6

Nhấn Tiếp tục

Bước 5. Chọn ngày bắt đầu hạch toán

Chọn ngày bắt đầu hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm.

Tao_du_lieu_moi_7

Nhấn Tiếp tục.

 Bước 6. Xác nhận các lựa chọn

Kiểm tra lại các thông tin đã thiết lập.

Trường hợp muốn sửa đổi thông tin tại các bước trước, nhấn Trở lại.

Tao_du_lieu_moi_8

Xác nhận xong các lựa chọn đã phù hợp, nhấn Tiếp tục.

Tao_du_lieu_moi_9

Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập.

3. Lưu ý: Anh/chị còn có thể tạo mới dữ liệu kế toán bằng cách vào Tệp\Tạo dữ liệu mới.

Tao_du_lieu_moi_10

4. Lưu ý

Trường hợp đơn vị có từ 2 kế toán trở lên và muốn làm chung trên 1 cơ sở dữ liệu thì cần lựa chọn chế độ nhiều người dùng bằng cách:

o Vào Tệp\Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu.

Che_do_dang_nhap_1

o Tích chọn chế độ Đăng nhập vào máy chủ (nhiều người dùng).

Che_do_dang_nhap_2

o Nhấn Đồng ý để chương trình khởi động lại cho thiết lập chế độ đăng nhập nhiều người dùng.

Che_do_dang_nhap_3

Sau khi thiết lập chế độ đăng nhập nhiều người dùng, thì anh/chị cần phải chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán khi thực hiện tạo dữ liệu.

Tao_du_lieu_moi_1

o Nhấn Đồng ý.