Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp anh/chị nắm được các bước để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2017.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng, anh/chị thực hiện các bước sau:

1. Vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng.

GPSD_4

2. Nhấn Mở tệp.

2_BDSD_DKGP_su_dung2

3. Tìm đến file giấy phép sử dụng trong máy tính mà MISA đã cung cấp (.lic).

GPSD_1

4.Nhấn Open, thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị sẽ được tự động lấy lên với các thông tin tương ứng.

2_BDSD_DKGP_su_dung4

5. Kiểm tra lại thông tin đơn vị, nhấn Đăng ký.

2_BDSD_DKGP_su_dung5

6. Nhấn Đồng ý.