Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2012 hoặc MISA Bamboo.NET 2015

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2012 hoặc MISA Bamboo.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang sử dụng từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2012 hoặc phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 lên phần mềm MISA Bamboo.NET 2017.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Chọn Tệp\Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu.

2. Tích chọn Mở tệp dữ liệu (một người dùng) hoặc Đăng nhập vào máy chủ(nhiều người dùng).

Hd_chuyen_doi_DL_mo_tep

3. Nhấn Đồng ý.

4. Chọn Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2017.

Hd_chuyen_doi_DL_chuyen_doi_DL

Nhấn Tiếp tục tại Bước Giới thiệu.

b2017-Chuyển đổi lên 2017-step0

 Bước 1. Chọn nguồn dữ liệu:

Chọn nguồn dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2012 hoặc MISA Bamboo.NET 2015

Nhập Dữ liệu kế toán mới.

o Nhập Tên dữ liệu kế toán mới.

o Chọn Đường dẫn lưu dữ liệu.

b2017-Chuyển đổi lên 2017-step1

Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Chọn ngày hạch toán

Trên MISA Bamboo.NET 2017 ngày bắt đầu hạch toán chỉ được chọn từ 01/01/2017 trở đi.

b2017-Chuyển đổi lên 2017-step2

Nhấn Tiếp tục.

Bước 3. Xác nhận và chuyển đổi.

Tại bước Xác nhận và chuyển đổi kiểm tra lại thông tin.

Lưu ý: Khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2012, chương trình không thực hiện chuyển đổi mẫu dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế. Anh/chị cần lập lại mẫu dự toán để xem được báo cáo theo nội dung kinh tế.

b2017-Chuyển đổi lên 2017-step3-1

Nhấn Chuyển đổi để phần mềm bắt đầu thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

b2017-Chuyển đổi lên 2017-step4

Nhấn Kết thúc để hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2017.

Lưu ý

Để giúp cho quá trình hoạt động của phần mềm được ổn định, sau khi chuyển đổi dữ liệu thành công cần thực hiện Bảo trì dữ liệu. Cách thực hiện như sau:

1. Mở dữ liệu vừa tiến hành chuyển đổi.

2. Chọn Hệ thống/Bảo trì dữ liệu.

Hd_chuyen_doi_DL_chuyen_doi_DL_03

3. Chọn khoảng thời gian bảo trì

2_BDSD_chuyen_tu_201592

4. Nhấn Thực hiện.

5. Sau khi bảo trì dữ liệu hoàn tất sẽ hiển thị bảng thông báo.

93

6. Nhấn Đồng ý để hoàn thành.