Hoạt động tài chính

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới một hoạt động tài chính vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Hoạt động tài chính.

2. Tại màn hình danh sách Hoạt động tài chính, nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Hdong_tai_chinh

3. Nhập Mã hoạt động, Tên hoạt động và các thông tin khác (nếu có)

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Thông tin chung: Thông tin cơ bản về hoạt động tài chính

o Mã hoạt động: Mã số của hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

o Tên hoạt động: Tên của hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

o Thuộc loại: Xác định hoạt động tài chính hiện thời thuộc loại hoạt động tài chính nào

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về hoạt động tài chính

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi hoạt động tài chính

4. Nhấn Cất