Khoản chi xã

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Khoản chi xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới một khoản chi xã vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Khoản chi xã, nhấn Thêm

2. Nhập Khoản chi xã và các thông tin khác (nếu có)

2_BDSD_thiet_lap_DM_Khoan_chi_xa

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Khoản chi xã: Tên của khoản chi (bắt buộc nhập)

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về khoản chi xã

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi khoản chi xã

3. Nhấn Cất.