Vật tư

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Vật tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo danh sách các vật tư, hàng hóa chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Vật tư

2. Chọn Danh sách Vật tư, Hàng hóa nhấn Thêm

2_BDSD_thiet_lap_DM_Vat_tu

3. Nhập Mã vật tư hàng hóa, Tên vật tư hàng hóa, Loại vật tư hàng hóa và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Thông tin chung: Thông tin chung của vật tư

o Mã vật tư: Mã của vật tư (bắt buộc nhập)

o Tên vật tư: Tên của vật tư (bắt buộc nhập)

o Loại vật tư: Xác định loại vật tư tổng hợp (bắt buộc nhập)

o Đơn vị tính: Đơn vị tính của vật tư

o Đơn giá: Đơn giá của vật tư

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về vật tư

o Thông tin ngầm định: Xác định thông tin ngầm định của vật tư

o Kho: Thông tin về kho lưu trữ vật tư (bắt buộc nhập)

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi vật tư

4. Nhấn Cất.