Công cụ dụng cụ

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo danh sách các CCDC chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Công cụ dụng cụ

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_CCDC

3. Nhập Mã CCDC, Tên CCDC, Loại CCDC và các thông tin khác (nếu có).

Thông tin chi tiết cần khai báo:

o Thông tin chung: Thông tin chung của công cụ dụng cụ

o Mã CCDC: Mã của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

o Tên CCDC: Tên của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

o Loại vật tư/CCDC: Xác định loại CCDC tổng hợp (bắt buộc nhập)

o Đơn vị tính: Đơn vị tính của CCDC

o Đơn giá: Đơn giá của CCDC

o Diễn giải: Thông tin chi tiết về CCDC

o Thông tin ngầm định: Xác định thông tin ngầm định của CCDC

o Kho: Thông tin về kho lưu trữ CCDC (bắt buộc nhập)

o Ngừng theo dõi: Tạm ngừng theo dõi CCDC

4. Nhấn Cất.