Tài sản cố định

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Nội dung

Cho phép thêm mới một Tài sản cố định vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

Để khai báo danh mục Tài sản cố định, anh/chị thực hiện theo các cách sau:

hmtoggle_plus12.1 Nhập khẩu danh mục Tài sản cố định từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Để nhập khẩu danh mục Tài sản cố định, anh chị thực hiện các bước sau:

Tại phần Giới thiệu, nhấn Tiếp tục.

NK_TSCĐ_ANH1new

Bước 1: Chọn tệp nguồn

1. Chọn Kiểu dữ liệu nhập khẩu.

2. Chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu.

3. Nhấn Tiếp tục.

NK_TSCĐ_ANH2

4. Lưu ý: Phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định.

Bước 2: Chọn dữ liệu

1. Sau khi tải file excel, phần mềm đã tự động tích chọn các tài sản cần nhập khẩu.

NK_TSCĐ_ANH3

2. Nhấn Thực hiện.

Bước 3: Thực hiện nhập khẩu

1. Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.

2. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Tình trạng.

3. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.

4. Nhấn Đóng.

3. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Tài sản cố định vào phần mềm.

hmtoggle_plus12.2 Khai báo từng loại tài sản cố định

1. Vào Danh mục\Tài sản cố định, nhấn Thêm

2. Khai báo các thông tin Thêm mới Tài sản cố định.

Phần Thông tin chung:

tai_san_c_inh1

•  Phần Thông tin hao mòn:

tai_san_c_inh2

o Số lượng nhân bản: Số lượng mà TSCĐ được nhân bản lên

o Ngày mua: Ngày mua TSCĐ (bắt buộc nhập)

o Ngày sử dụng: Ngày bắt đầu đưa TSCĐ vào sử dụng (bắt buộc nhập)

o Ngày tính hao mòn: Ngày bắt đầu tính hao mòn TSCĐ

o Ngày ghi tăng: Ngày ghi tăng TSCĐ

o Nguyên giá: Nguyên giá của TSCĐ (bắt buộc nhập)

o Hao mòn lũy kế: Hao mòn lũy kế đầu năm của TSCĐ

o Giá trị còn lại: Giá trị còn lại của TSCĐ tính đến thời điểm khai báo

o Tỷ lệ tính HM năm: Tỷ lệ hao mòn của TSCĐ trên một năm. Thông tin này sẽ được tự động điền vào khi NSD chọn “Loại tài sản” cho TSCĐ hiện thời.

o Thời gian sử dụng: Thời gian sử dụng của TSCĐ. Thông tin này sẽ được tự động điền vào khi NSD chọn “Loại tài sản” cho TSCĐ hiện thời (bắt buộc nhập)

o Giá trị HM năm: Giá trị khấu hao của TSCĐ/năm

o TK nguyên giá: Thông tin về tài khoản quản lý nguyên giá của TSCĐ (bắt buộc nhập)

o TK hao mòn: Thông tin về tài khoản quản lý hao mòn của TSCĐ (bắt buộc nhập)

o TK nguồn: Thông tin về tài khoản nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (bắt buộc nhập)

o Thời gian sử dụng còn lại: Số năm sử dụng còn lại của tài sản. Số năm sử dụng cuối cùng sẽ bằng giá trị còn lại của tài sản/hao mòn năm của tài sản. Trong trường hợp chia ra số lẻ thì thực hiện làm tròn số

o Đến năm: là năm cuối cùng của tài sản, chương trình tự động tính thông tin này

5. Nhấn Cất.