Mục lục ngân sách

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các mục lục ngân sách sử dụng để hạch toán:

 

Chương

Mã cấp ngân sách

Tính chất nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí

Loại khoản

Nhóm mục chi

Mục/Tiểu mục thu

Mục/Tiểu mục chi

Tiết Tiểu mục