Mục/Tiểu mục chi

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Mục/Tiểu mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo Mục/Tiểu mục chi để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục chi, nhấn Thêm.

2. Khai báo Mã Tiểu mục, Thuộc Mục, Tên tiểu mục, Nhóm mục chi và các thông tin khác (nếu có)

2_BDSD_thiet_lap_DM_Muc_luc_NS_Muc_Tieu_muc_chi

3. Nhấn Cất.