1. Nội dung

Cho phép khai báo mục/tiểu mục thu để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục thu, nhấn Thêm

2_BDSD_thiet_lap_DM_Muc_luc_NS_Muc_Tieu_muc_thu

2. Nhập Mã tiểu mục, Tên tiểu mục, Nhóm mục chi và các thông tin khác (nếu có).

3. Nhấn Cất.