Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET 2017 đã thiết lập sẵn các Tính chất nguồn kinh phí thường được sử dụng ở đơn vị nhằm tạo thuận lợi trong quá trình quản lý nguồn kinh phí như KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, KP thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, có thể thêm mới những tích chất nguồn kinh phí khác theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tích chất nguồn kinh phí.

2. Nhấn Thêm.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Muc_luc_NS_Tinh_chat_nguon_KP

3. Nhập Mã tính chất Tên tính chất nguồn kinh phí.

4. Nhấn Cất.