Mã cấp ngân sách

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Mã cấp ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép sửa mã của các cấp ngân sách.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã cấp ngân sách

2. Chọn Mã cấp ngân sách cần sửa.

3. Nhấn Sửa.

4. Thực hiện sửa đổi các thông tin mong muốn.

DM_Ma_cap_ns_1

5. Nhấn Cất.