Chương

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo và thiết lập các Chương được sử dụng trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

2. Nhấn Thêm.

DM_Chuong_1

3. Nhập Mã chương, Tên chương vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

4. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

Tùy chọn Được sử dụng cho đơn vị: cho phép lựa chọn có hiển thị trong danh sách chọn Chương của các màn hình nhập liệu chi tiết và tham số của các báo cáo hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi thêm mới Chương).