Nhóm mục chi

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Nhóm mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thay đổi lại thiết lập sẵn của các Nhóm mục chi.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục chi.

2. Nhấn Sửa.

3. Sửa thông tin Mã nhóm mục chi, Tên nhóm mục chi vào các ô nhập liệu tương ứng.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Muc_luc_NS_Nhom_muc_chi

 

4. Nhấn Cất.