Loại khoản

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Trong phần này có thể khai báo và thiết lập Loại khoản được sử dụng trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Mã loại khoản, Tên loại khoản, Thuộc loại vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

2_BDSD_thiet_lap_DM_Muc_luc_NS_Loai_khoan

4. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

Tùy chọn Được sử dụng cho đơn vị: cho phép lựa chọn có hiển thị Loại khoản tại các màn hình nhập liệu chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo (Thông tin này được tự động tích chọn khi NSD thêm mới Loại khoản).