1. Nội dung

Cho phép khai báo các đối tượng là khách hàng hay nhà cung cấp có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Danh sách đối tượng, nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin liên quan tới đối tượng.

2_BDSD_thiet_lap_DM_Danh_sach_doi_tuong

3. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

Cần khai báo Loại đối tượng trước khi khai báo các khách hàng, nhà cung cấp thuộc loại đó.