Lập dự toán thu/chi đầu năm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Lập dự toán thu/chi đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch ( Phòng TC-KH ) Uỷ ban nhân dân Huyện hướng dẫn và giao số kiểm tra dự toán ngân sách cho các xã.

2. Uỷ ban nhân dân Xã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng dự toán ngân sách xã và giao số kiểm tra cho các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã

3. Các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã lập dự toán của đơn vị mình; kế toán xã lập dự toán ngân sách xã

4. Uỷ ban nhân dân Xã làm việc với các ban ngành, đoàn thể về dự toán ngân sách; kế toán tổng hợp và hoàn chỉnh dự toán ngân sách Xã.

5. Uỷ ban nhân dân xã trình Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem xét cho ý kiến về dự toán ngân sách xã.

6. Căn cứ vào ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.

7. Phòng TC - KH huyện trình duyệt dự toán NS Huyện với các cơ quan chức năng liên quan.

8. Sau khi dự toán NS Huyện được duyệt Uỷ ban nhân dân huyện giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã.

Ví dụ

Đầu năm 2017, đơn vị thực hiện các công việc:  

o Lập dự toán thu đầu năm theo mục lục ngân sách

o Lập dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế

o Lập dự toán chi đầu năm theo mục lục ngân sách

o Lập dự toán chi đầu năm theo nội dung kinh tế

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Nếu đơn vị chưa thực hiện tạo mẫu dự toán thì thực hiện theo hướng dẫn Tạo mẫu dự toán

hmtoggle_plus1 2.1 Lập dự toán thu đầu năm theo mục lục ngân sách

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

Để lập dự toán thu đầu năm theo mục lục ngân sách, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo mục lục ngân sách.

2. Chọn Năm để tạo mẫu dự toán

Có thể tạo mẫu dự toán mới hoàn toàn.

Hoặc tạo dựa vào mẫu dự toán đã có.

3. Nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_7

4. Nhập chi tiết dự toán thu theo mục lục ngân sách.

Lap_du_toan_2

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn Đồng ý khi xuất hiện thông báo Cất dữ liệu thành công để phần mềm tự động tính số liệu tại cột Ngân sách nhà nước, Ngân sách xã dựa vào tỷ lệ % xã hưởng đã khai báo.

Lap_du_toan_3

7. Sau khi nhập dự toán thu theo mục lục ngân sách có thể in chứng từ liên quan bằng cách chọn In trên thanh công cụ.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_9

hmtoggle_plus12.2  Lập dự toán chi đầu năm theo mục lục ngân sách

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

Để lập dự toán chi đầu năm theo mục lục ngân sách, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán chi đầu năm theo mục lục ngân sách.

2. Chọn Năm để tạo mẫu dự toán

Có thể tạo mẫu dự toán mới hoàn toàn.

Hoặc tạo dựa vào mẫu dự toán đã có trong trường hợp đã có sẵn Lập dự toán chi đầu năm theo mục lục ngân sách trước đó.

3. Nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_12

4. Nhập chi tiết dự toán chi theo mục lục ngân sách.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_13

5. Nhấn Cất.

6. Nhấnđể sinh chứng từ hoặc nhấn Không khi xuất hiện thông báo Cất dữ liệu thành công. Bạn có muốn sinh chứng từ nhận dự toán đầu năm không? Lúc này, phần mềm tự động tính số tiền tại cột Ngân sách xã.

7. Sau khi nhập dự toán thu theo mục lục ngân sách có thể in chứng từ liên quan bằng cách chọn In trên thanh công cụ.

hmtoggle_plus12.3 Lập dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

Sau khi Lập dự toán thu đầu năm theo mục lục ngân sách, có thể lấy dữ liệu sang Dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế dựa vào công thức đã thiết lập chi tiết theo từng chỉ tiêu.

Thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế.

2. Nhấn đúp chuột vào dự toán thu theo nội dung kinh tế cần tính toán dữ liệu.

3. Chọn chức năng Tính dự toán để hệ thống tự động tính toán ra dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế dựa vào số liệu Lập dữ toán thu theo mục lục ngân sách và công thức đã thiết lập tại phần Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_14

4. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus12.4 Lập dự toán chi đầu năm theo nội dung kinh tế

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

Sau khi Lập dự toán chi đầu năm theo mục lục ngân sách, có thể lấy dữ liệu sang Dự toán chi đầu năm theo nội dung kinh tế dựa vào công thức đã thiết lập chi tiết theo từng chỉ tiêu.

Thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán chi đầu năm theo nội dung kinh tế.

2. Nhấn đúp chuột vào dự toán chi theo nội dung kinh tế cần tính toán dữ liệu.

3. Chọn chức năng Tính dự toán để hệ thống tự động tính toán ra dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế dựa vào số liệu Lập dữ toán thu theo mục lục ngân sách và công thức đã thiết lập tại phần Tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_15

4. Nhấn Cất

3. In báo cáo

Sau khi lập dự toán ngân sách xã xong, có thể in sổ, báo cáo liên quan bằng cách chọn chức năng Báo cáo trên thanh công cụ.