Kế toán ngân sách xã

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_ngan_sach_xa

2. Hạch toán các nghiệp vụ

Lập dự toán

Nhận dự toán

Điều chỉnh dự toán

Rút kinh phí từ kho bạc

Đề nghi ghi thu ghi chi

Cam kết chi

Khôi phục dự toán

Nộp trả dự toán

Điều chỉnh kinh phí tự chủ