Nộp trả dự toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Nộp trả dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nộp trả thực chi

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân sách tại kho bạc

Có TK 814: Chi ngân sách đã qua kho bạc (8142- năm nay)

Nộp trả tạm ứng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán lập Phiếu chi, hoặc Ủy nhiệm chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05/NS) để ra kho bạc giao dịch nộp trả vào NSNN số kinh phí phải nộp lại.

2. Kho bạc xác nhận số tiền nộp khôi phục, nộp trả dự toán.

3. Kế toán căn cứ vào chứng từ đã có xác nhận của kho bạc Ghi giảm chi ngân sách.

Ví dụ

Ngày 25/05/2017, đơn vị nộp trả số dự toán đã rút thực chi chương 805, khoản 341, tiểu mục 7351, nguồn ngân sách xã tự chủ, kinh phí thường xuyên, số tiền: 15.000.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

4. Các bước thực hiện

Để thực hiện nghiệp vụ nộp trả dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu nộp tiền kho bạc.

Thông tin Đối tượng: người nộp, địa chỉ, tài khoản kho bạc, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, Mục lục ngân sách, Nghiệp vụ chọn Nộp trả - Thực chi.

Nop_tra_du_toan

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán, S01a-X: Nhật ký sổ cái, S01b-X: Sổ cái.