Khôi phục dự toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Khôi phục dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khôi phục thực chi

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 814: Chi ngân sách đã qua kho bạc (8142- năm nay)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách (ghi âm số tiền)

Khôi phục tạm ứng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán lập Phiếu chi, hoặc Ủy nhiệm chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05/NS) để ra kho bạc giao dịch nộp trả vào NSNN số kinh phí phải nộp lại.

2. Kho bạc xác nhận số tiền nộp khôi phục, nộp trả dự toán

3. Kế toán căn cứ vào chứng từ đã có xác nhận của kho bạc Ghi giảm chi ngân sách.

Ví dụ

Ngày 08/5/2017, đơn vị rút thực chi chi tiền điện của xã ở chương 805, khoản 341, tiểu mục 7351: 2.000.000đ

Ngày 12/5/2017, kho bạc yêu cầu nộp khôi phục dự toán do sai tài khoản

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Nộp khôi phục dự toán

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu nộp tiền kho bạc.

Thông tin Đối tượng: người nộp, địa chỉ, tài khoản kho bạc, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, Mục lục ngân sách, Nghiệp vụ chọn Khôi phục.

Khoi_phuc_du_toan_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán, S01a-X: Nhật ký sổ cái, S01b-X: Sổ cái.

Bước 2: Ghi tăng dự toán

6. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

7. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nhập Thông tin chung: đối tượng, địa chỉ, tài khoản kho bạc, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền âm, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Khôi phục.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Khoi_phuc_DT_2

8. Nhấn Cất.

9. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán, S01a-X: Nhật ký sổ cái, S01b-X: Sổ cái.