Điều chỉnh cam kết chi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Cam kết chi >

Điều chỉnh cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi có điều chỉnh cam kết chi:

1. Kế toán lập Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi cho thủ trưởng đơn vị duyệt, sau đó gửi đến KBNN nơi giao dịch.

2. Căn cứ đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, KBNN sẽ đối chiếu giữa các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi đang được quản lý trên hệ thống kho bạc với các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi trên Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi; sau đó kiểm tra, nếu phù hợp thì điều chỉnh các thông tin của cam kết chi trên hệ thống theo đề nghị của đơn vị dự toán/chủ đầu tư, ký xác nhận vào phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi lại cho đơn vị 1 liên.

3. Kế toán ghi nhận vào sổ sách để theo dõi số dự toán đã cam kết chi.

Ví dụ

Ngày 25/02/2017, kế toán đơn vị làm điều chỉnh cam kết chi ĐC01 điều chỉnh thông tin MLNS cho CKC01. Chuyển từ khoản 281 sang khoản 282.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

3. Các bước thực hiện

Để nhập điều chỉnh cam kết chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1.Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Điều chỉnh cam kết chi.

2.Nhấn Thêm.

3.Khai báo thông tin về Điều chỉnh cam kết chi.

Thông tin Đối tượng: nhấn vào dấu ba chấm để chọn số cam kết chi cần điều chỉnh, tích chọn nội dung cam kết chi cần điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Cam_ket_chi_De_nghi_cam_ket_chi_DC_cam_ket_chi_1

Kiểm tra lại thông tin mà phần mềm đã tự động lấy từ Đề nghị cam kết chi sang Điều chỉnh cam kết chi.

Tích chọn Thông tin đề nghịĐiều chỉnh.

Thực hiện nhập thông tin điều chỉnh vào phần Thông tin đề nghị điều chỉnh.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Cam_ket_chi_De_nghi_cam_ket_chi_DC_cam_ket_chi_2

Nhấn Cất.

4.In Giấy điều chỉnh số liệu cam kết chi bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

5.In mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc bằng cách chọn chức năng Báo cáo.