Điều chỉnh kinh phí tự chủ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Điều chỉnh kinh phí tự chủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ liên quan đến điều chỉnh kinh phí tự chủ:

Điều chỉnh kinh phí thu

Điều chỉnh kinh phí chi