Điều chỉnh kinh phí chi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Điều chỉnh kinh phí tự chủ >

Điều chỉnh kinh phí chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán xã lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.

2. Chủ tịch UBND xã ký duyệt phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.

3. Kho bạc nhà nước cấp Huyện sau khi nhận được phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của xã thực hiện điều chỉnh số liệu tại kho bạc.

4. Kế toán xã căn cứ vào phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách thực hiện ghi sổ.

Ví dụ:

Ngày 05/07/2017, chi tiền xăng phục vụ hoạt động vệ sinh môi trường, chương 822, khoản 369, tiểu mục 7854: 5.000.000 đồng.

Ngày 12/7/2016, điều chỉnh về Chương 805, khoản 341, tiểu mục 7549.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

3. Các bước thực hiện

Trường hơp phát sinh cần điều chỉnh kinh phí chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Điều chỉnh kinh phí chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập thông tin Điều chỉnh kinh phí chi.

Thông tin Thông tin chung: Nguồn, Mã KBNN, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày điều chỉnh, Số điều chỉnh.

Thông tin chi tiết:

o Chọn Mã quỹ.

o Thông tin Đã chi: chọn Tài khoản ngân hàng kho bạc, Mục lục ngân sách, Số tiền đã chi tiền.

o Thông tin Điều chỉnh: chọn Tài khoản ngân hàng kho bạc, Mục lục ngân sách, Số tiền muốn điều chỉnh sang.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_dieu_chinh_kinh_phi_tu_chu_KP_chi_1

4. Nhấn Cất.

5. In chứng từ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

6. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Nhật ký sổ cái, Sổ cái TK 111, 8142...