Hủy dự toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Hủy dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Hết ngày 15 tháng 03 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết (gọi là số dư dự toán) không được chi tiếp và bị hủy bỏ, kế toán ghi nhận số dự toán bị hủy bỏ:

Nợ TK 008: Dự toán chi ngân sách xã (Ghi âm)

2. Mô tả nghiệp vụ

Hết ngày 15/03 năm sau, các trường hợp không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau chi tiếp thì số dư dự toán bị huỷ bỏ.

Ví dụ:

Ngày 31/01/2017, Hủy dự toán từ đầu năm, hết thời gian chỉnh lý không sử dụng đến, nguồn ngân sách xã tự chủ, chương 805 - Văn phòng Ủy ban nhân dân, khoản 341 - Quản lý nhà nước: 30.000.000 đồng.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

4. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ, chọn Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Hủy dự toán.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chứng từ Hủy dự toán

Nhập Thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Phần mềm tự động hạch toán TK Nợ 008.

o Nhập Số tiền, Nhóm mục chi.

huy_DT2

4. Nhấn Cất.

5. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

6. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Nhật ký-Sổ cái, Sổ cái.