Cam kết chi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi:

Đề nghị cam kết chi

Điều chỉnh cam kết chi