Đề nghị ghi thu, ghi chi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Đề nghị ghi thu, ghi chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus11. Định khoản

Thu ngân sách xã bằng tiền mặt được giữ lại để chi ngân sách xã

Khi thu bằng tiền mặt

Nợ TK 111: nếu thu bằng tiền mặt

Có TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (7192 - năm nay)

Khi xuất quỹ tiền mặt chi ngân sách tại xã

Nợ TK 819: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc (8192 - năm nay)

Có TK 111: tiền mặt

Định kỳ, ghi thu- ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc (Số ghi thu phải bằng số ghi chi)

Nợ TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc (7192- năm nay)

Có TK 714: Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc (7142-năm nay)

Nợ TK 814: Chi ngân sách đã qua Kho bạc (8142-năm nay)

Có TK 819: Chi ngân sách chưa qua Kho bạc (8192-năm nay)

Thu ngân sách xã bằng hiện vật (kể cả các khoản thu viện trợ bằng vật tư, thiết bị)

Nhập xuất hiện vật qua kho

Khi thu hiện vật nhập kho

Nợ TK 152: Vật liệu

Có TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (7192-năm nay)

Khi xuất vật liệu ra sử dụng cho các công trình XDCB

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang (2412-XDCB dở dang)

Có TK 152: Vật liệu

Đồng thời, ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Nợ TK 819: Chi ngân sách chưa qua Kho bạc (8192-năm nay)

Có TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Khi công trình hoàn thành hoặc cuối niên độ ngân sách, làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc.

Thu hiện vật đưa vào sử dụng ngay cho công trình

Khi thu hiện vật

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang (2412)

Có TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc (7192-năm nay)

Đồng thời, ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Nợ TK 819: Chi ngân sách chưa qua Kho bạc (8192-năm nay)

Có TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Khi công trình hoàn thành hoặc cuối niên độ ngân sách, làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc

Trường hợp nhân dân đóng góp bằng ngày công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng

Khi thu ngân sách xã bằng ngày công lao động, ghi thu - ghi chi ngân sách xã chưa qua kho bạc giá trị ngày công lao động

Nợ TK 819: Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc (8192-năm nay)

Có TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc (7192-năm nay)

Đồng thời phản ánh ghi chi xây dựng cơ bản và ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB giá trị ngày công lao động

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang (2412)

Có TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Định kỳ, làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc giá trị ngày công lao động

Làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách vào thời gian chỉnh lý quyết toán

Ghi thu ngân sách xã đã qua Kho bạc

Nợ TK 719: Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc (7191- năm trước)

Có TK 714: Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc (7141-năm trước)

Ghi chi ngân sách đã qua Kho bạc

Nợ TK 814: Chi ngân sách đã qua Kho bạc (8141-năm trước)

Có TK 819: Chi ngân sách chưa qua Kho bạc (8191-năm trước)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán UBND cấp Xã (đơn vị dự toán cấp III) theo quý hoặc định kỳ thực hiện các công việc sau:

Lập bảng kê chứng từ đề nghị ghi thu, ghi chi theo mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán của Kho bạc nhà nước quy định.

Có thể lập Lệnh ghi thu, ghi chi gửi Kho bạc.

2. Kho bạc NN cấp Huyện nhận đề nghị ghi thu, ghi chi.

3. Kế toán UBND cấp Xã căn cứ vào Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách tiến hành ghi sổ kế toán

Ví dụ:

Thu ngân sách xã bằng hiện vật nhập kho

Ngày 07/04/2017, nhận gạch do người dân đóng góp: 3.000.000 đồng

Ngày 10/04/2017, xuất gạch để làm đường: 3.000.000 đồng

Ngày 20/04/2017, kế toán lập Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã. Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán ghi thu, ghi chi

 Thu ngân sách xã bằng hiện vật không nhập kho

Ngày 12/6/2017, nhận gạch do người dân đóng góp: 2.400.000  đồng và đưa vào làm đường ngay

Ngày 20/6/2017, Kế toán lập Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã. Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhân, kế toán ghi thu, ghi chi

 Thu ngân sách xã bằng ngày công lao động do người dân đóng góp

Ngày 12/5/2017, người dân đóng góp công lao động để làm đường, trị giá 5.000.000

Ngày 20/5/2017, kế toán lập Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã. Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán ghi thu, ghi chi

3. Các trường hợp nghiệp vụ

hmtoggle_plus13.1 Thu ngân sách xã bằng tiền mặt được giữ lại để chi

a. Xem/Tải phim hướng dẫn.

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Thu ngân sách xã bằng tiền mặt

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu tiền.

Thông tin Đối tượng: người nộp, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày phiếu thu, ngày hạch toán, số phiếu thu.

Thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_1

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Xuất quỹ tiền mặt chi ngân sách xã

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu chi tiền

Thông tin Đối tượng: người nhận, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày phiếu chi, ngày hạch toán, số phiếu chi.

Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, Số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_2

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu - ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Rut_kinh_phi_tu_KB_tt_tam_ung_2

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 7192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 8192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_3

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Bước 4: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê thu.

Nhấn Ghi thu.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 7192) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 7142).

Nhấn Cất.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_4

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê chi.

Nhấn Ghi chi.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 8192) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 8142).

Nhấn Cất.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_5

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ cái TK 111, 7142, 7192, 8142, 8192, Nhật ký - sổ cái,...

hmtoggle_plus13.2 Thu ngân sách xã bằng hiện vật nhập kho

a. Xem/Tải phim hướng dẫn.

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Thu hiện vật nhập kho

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Nhập kho\Nhập khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Nhập khác.

Thông tin Đối tượng: người giao, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Vật tư, TK Có, Số lượng, Đơn giá, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_6

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Xuất vật liệu ra sử dụng

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Xuất kho\Phiếu xuất kho.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu xuất kho.

Thông tin Đối tượng: người nhận, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày phiếu chi, ngày hạch toán, số phiếu chi.

Thông tin chi tiết chứng từ: Vật tư, TK Nợ, Số lượng, Đơn giá.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_7

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Đồng thời ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Thông tin Thông tin chung: đối tượng, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: chọn mã định khoản 3005 để phần mềm tự động hạch toán TK Nợ 8192/TK Có 4411, sửa lại diễn giải, số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_8

Nhấn Cất.

Bước 4: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu - ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Rut_kinh_phi_tu_KB_tt_tam_ung_2

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 7192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 8192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_9

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

 Bước 5: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán thực hiện ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê thu.

Nhấn Ghi thu.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 7192) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 7142).

Nhấn Cất.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_10

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê chi.

Nhấn Ghi chi.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 8192) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 8142).

Nhấn Cất.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_11

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ cái TK 111, 7142, 7192, 8142, 8192, Nhật ký - sổ cái,...

hmtoggle_plus13.3 Thu ngân sách xã bằng hiện vật không nhập kho

a. Xem/Tải phim hướng dẫn.

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Thực hiện ghi thu hiện vật chưa qua kho bạc

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Thông tin Thông tin chung: đối tượng, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: chọn mã định khoản 3004 để phần mềm tự động hạch toán TK Nợ 2412/TK Có 7192, sửa lại diễn giải, số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_6

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Đồng thời ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Thông tin Thông tin chung: đối tượng, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: chọn mã định khoản 3005 để phần mềm tự động hạch toán TK Nợ 8192/TK Có 4411, sửa lại diễn giải, số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_5

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu - ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_14

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 7192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 8192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi

4. Tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_7

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

 Bước 4: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán thực hiện ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê thu.

Nhấn Ghi thu.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 7192) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 7142).

Nhấn Cất.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_8

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê chi.

Nhấn Ghi chi.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 8192) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 8142).

Nhấn Cất.

De_nghi_ghi_thu_ghi_chi_9

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ cái TK 111, 7142, 7192, 8142, 8192, Nhật ký - sổ cái,...

hmtoggle_plus13.4 Nhân dân đóng góp bằng ngày công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng

a. Xem/Tải phim hướng dẫn.

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi thu ngân sách xã bằng ngày công lao động, ghi thu ghi chi ngân sách xã chưa qua kho bạc giá trị ngày công lao động

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Thông tin Thông tin chung: đối tượng, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: chọn mã định khoản 3006 để phần mềm tự động hạch toán TK Nợ 8192/TK Có 7192, sửa lại diễn giải, số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_18

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Đồng thời ghi chi xây dựng cơ bản và ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB giá trị ngày công lao động

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Thông tin Thông tin chung: đối tượng, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: hạch toán TK Nợ 2412/TK Có 4411, số tiền.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_19

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu - ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 7192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 8192, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_20

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

 Bước 4: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán thực hiện ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê thu.

Nhấn Ghi thu.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 7192) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 7142).

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_22

Nhấn Cất.

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

Chọn tab Kê chi.

Nhấn Ghi chi.

Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 8192) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 8142).

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_21

Nhấn Cất.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ cái TK 111, 7142, 7192, 8142, 8192, Nhật ký - sổ cái.