Thanh toán tạm ứng rút kinh phí

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Rút kinh phí từ kho bạc >

Thanh toán tạm ứng rút kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã đã qua kho bạc (8142 - Chi ngân sách xã đã qua kho bạc năm nay) - Số tiền đã được kho bạc thanh toán

Có TK 819: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc (8192 - Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc năm nay)

đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi ngân sách

2. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi công việc được hoàn thành có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán UBND Xã làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc NN cấp Huyện:

1. Kế toán UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện thanh toán tạm ứng cho đơn vị.

2. Kế toán UBND Xã chuyển hồ sơ cho kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.

3. Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho UBND cấp Xã, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Sau khi đã có các chứng từ Chi từ tạm ứng (Phát sinh Nợ Tài khoản 8192, cột nghiệp vụ là Chi từ tạm ứng), thực hiện thanh toán tạm ứng kinh phí rút tạm ứng với kho bạc như sau:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Rut_kinh_phi_tu_KB_tt_tam_ung_2

3. Phần mềm sẽ tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 8192, cột nghiệp vụ là Chi từ tạm ứng nằm trong khoảng thời gian vừa thiết lập.

4. Tích chọn những chứng từ cần thanh toán tạm ứng với Kho bạc.

Thanh_toan_tam_ung_1

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

7. Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

8. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

9. Chọn chức năng Thanh toán trên thanh công cụ.

Thanh_toan_tam_ung_2

10.  Hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 8192) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 8142), cột nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng kho bạc.

11.  Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Cất.

12. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ cái tài khoản 8142, 8192, 008, Nhật ký - sổ cái.