Đề nghị cam kết chi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Cam kết chi >

Đề nghị cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Đầu năm, hoặc khi phát sinh hợp đồng cần được cam kết chi, kế toán phải xác định số tiền cần cam kết chi.

2. Kế toán lập đề nghị cam kết chi và gửi kèm quyết định giao dự toán và hợp đồng đến thủ trưởng đơn vị.

3. Chủ tịch UBND xã phê duyệt cam kết chi

4. Kế toán mang hồ sơ đề nghị cam kết chi đã được phê duyệt ra kho bạc giao dịch.

5. Kho bạc kiểm soát hồ sơ đề nghị cam kết chi, nếu phù hợp với quy định thì thông báo chấp thuận cam kết chi cho xã, ký vào đề nghị cam kết chi và chuyển lại 1 liên cho xã, nếu không phù hợp với quy định thì thông báo không chấp thuận và nêu rõ lý do không chấp thuận.

6. Kế toán ghi nhận vào sổ sách để theo dõi số dự toán đã cam kết chi.

Đối với hợp đồng thực hiện nhiều năm, đến năm sau hồ sơ đề nghị cam kết chi không phải nộp kèm hợp đồng.

Ví dụ

Ngày 28/01/2017, kế toán làm đề nghị cam kết chi CKC01 tại kho bạc Nhà nước Ba Đình với các thông tin sau.

o Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH An Nguyên

o Mã số nhà cung cấp: 093116

o Tài khoản nhà cung cấp: 102654101101

o Tại ngân hàng: Ngân hàng Công Thương

o Số hợp đồng giấy: HĐ4786/KTNN

o Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực): 15/01/2017

o Giá trị hợp đồng giấy: 726.000.000 VND

o Chi tiết theo MLNS:

Chương: 989, khoản 281, tiểu mục 6101: 520.000.000 đồng

Chương 989, khoản 281, tiểu mục 6102:  70.000.000 đồng

Chương 989, khoản 281, tiểu mục 6103: 105.000.000 đồng

Chương 989, khoản 281, tiểu mục 6149: 31.000.000 đồng

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

3. Các bước thực hiện

Để nhập đề nghị cam kết chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách \Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về Đề nghị cam kết chi.

Chọn loại Kinh phí thường xuyên hay Kinh phí đầu tư.

Thông tin Đối tượng: Mã dự án đầu tư, Tên dự án đầu tư, Nhà cung cấp, Tài khoản ngân hàng, Số hợp đồng giấy, Giá trị hợp đồng giấy.

Thông tin Chứng từ: ngày đề nghị cam kết chi, ngày KBNN ghi sổ, số cam kết chi.

Nhập thông tin chi tiết về mục lục ngân sách, số tiền thực hiện cam kết chi và chương trình mục tiêu, dự án.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Cam_ket_chi_De_nghi_cam_ket_chi_1

4. Nhấn Cất.

5. In Đề nghị cam kết chi bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

6. In mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc bằng cách chọn chức năng Báo cáo.

3. Lưu ý

Sau khi lập đề nghị cam kết chi, khi Chuyển khoản kho bạc có thể chọn được cam kết chi.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Cam_ket_chi_De_nghi_cam_ket_chi_2