Rút kinh phí từ kho bạc

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Rút kinh phí từ kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ rút kinh phí từ kho bạc:

Rút dự toán tạm ứng

Rút dự toán thực chi

Thanh toán tạm ứng rút kinh phí