Rút dự toán tạm ứng

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Rút kinh phí từ kho bạc >

Rút dự toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

Rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản

Nợ TK 819: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc (8192 -Chi NSX chưa qua kho bạc thuộc năm nay)

            Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán tại UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện tạm ứng dự toán cho đơn vị.

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.

3. Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt tạm ứng cho UBND xã và chi số tạm ứng cho UBND xã.

4. Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) để hạch toán vào sổ sách.

Ví dụ

Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

Ngày 13/04/2017 đơn vị rút tạm ứng về nhập quỹ, chi tiết như sau:

o Nguồn ngân sách xã không tự chủ, mục 0051: 200.000.000đ

o Nguồn ngân sách xã không tự chủ, mục 0052: 140.000.000đ

Rút dự toán tạm ứng bằng tiền gửi

Ngày 12/04/2017 đơn vị rút tạm ứng bằng chuyển khoản, chi tiết như sau:

o Nguồn ngân sách xã không tự chủ, chương 805, khoản 341, tiểu mục 6551, chi thanh toán cho nhà cung cấp văn phòng phẩm: 8.000.000đ

3. Các trường hợp nghiệp vụ

hmtoggle_plus13.1 Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập chứng từ rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Nhập thông tin chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

Thông tin Đối tượng: người nhận, tài khoản kho bạc, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày giấy rút, ngày hạch toán, số giấy rút, số phiếu thu.

Thông tin chi tiết chứng từ: số tiền, mục lục ngân sách, chọn Nghiệp vụ Tạm ứng.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Rut_kinh_phi_tu_KB_rut_tam_ung_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc: S14-X; S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái;...

hmtoggle_plus13.2 Rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

 

Để lập chứng từ rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Nhập thông tin chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

Thông tin Đối tượng: người nhận, tài khoản kho bạc, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ, số giấy rút.

Thông tin chi tiết chứng từ: sửa TK Nợ thành 8192, nhập số tiền, nghiệp vụ chọn Chi từ tạm ứng.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Rut_kinh_phi_tu_KB_rut_tam_ung_2

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc: S14-X; S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái;...