Rút dự toán thực chi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Rút kinh phí từ kho bạc >

Rút dự toán thực chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Rút dự toán thực chi bằng tiền mặt

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

đồng thời ghi Có TK 008

Rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản

Khi rút dự toán để chi chuyển khoản (Những khoản chi có đủ điều kiện thanh toán), ghi

Nợ TK 814 - Chi ngân sách xã đã qua kho bạc (8142 - Thuộc năm nay)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc

đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi ngân sách

Khi mua tài sản cố định bằng chuyển khoản

o Trả tiền mua TSCĐ từ tài khoản kho bạc

Nợ TK 814 - Chi ngân sách xã đã qua kho bạc (8142 - Thuộc năm nay)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc

đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi ngân sách

o Ghi tăng TSCĐ và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Nợ TK 211 - Tài sản cố định

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Khi thanh toán lương cho cán bộ, công chức cấp xã

Nợ TK 112 - Tiền gửi tại Ngân hàng, kho bạc (1122 Tiền gửi ngân hàng)

            Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc (1121 Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc)

đồng thời ghi Có TK 008: Tổng số tiền dự toán đã chuyển

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu thanh toán trực tiếp từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện thanh toán kinh phí cho UBND Xã.

2. Kế toán UBND Xã chuyển hồ sơ cho kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát chi và duyệt chi.

3. Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt chi cho UBND Xã, và chi tiền cho UBND Xã.

4. Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) kế toán UBND Xã hạch toán vào sổ sách.

Ví dụ

Rút dự toán thực chi bằng tiền mặt

Ngày 10/02/2017 đơn vị rút thực chi về nhập quỹ, chi tiết như sau:

o Nguồn ngân sách xã tự chủ: Chương 805, khoản 341

Tiểu mục 6851: 16.000.000

Tiểu mục 6852: 25.000.000

Tiểu mục 6906: 10.000.000

Rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản

Ngày 13/10/2007 đơn vị chuyển khoản thực chi cho nhà cung cấp khi đã có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định:

o Nguồn ngân sách xã tự chủ, chương 805, khoản 341, tiểu mục 7501, 15.000.000đ

o Nguồn ngân sách xã không tự chủ, chương 802, khoản 341, tiểu mục 7549: 5.000.000đ

3. Các trường hợp nghiệp vụ

hmtoggle_plus13.1 Rút dự toán thực chi bằng tiền mặt

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập chứng từ rút dự toán thực chi bằng tiền mặt, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Nhập thông tin chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

Thông tin Đối tượng: người nhận, tài khoản kho bạc, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày giấy rút, ngày hạch toán, số giấy rút, số phiếu thu.

Thông tin chi tiết chứng từ: số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Thực chi.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Rut_kinh_phi_tu_KB_rut_thuc_chi_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc: S14-X; S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái;...

hmtoggle_plus13.2 Rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

 

Để lập chứng từ rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Nhập thông tin chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

Thông tin Đối tượng: người nhận, tài khoản kho bạc, diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ, số giấy rút.

Thông tin chi tiết chứng từ: nhập số tiền, nghiệp vụ chọn Thực chi.

Rut_du_toan_thuc_chi_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc: S14-X; S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái;...