Điều chỉnh dự toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Điều chỉnh dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Trường hợp điều chỉnh tăng dự toán

Nợ TK 008: Dự toán chi thường xuyên (Ghi dương số tiền điều chỉnh).

Trường hợp điều chỉnh giảm dự toán

Nợ TK 008: Dự toán chi thường xuyên (Ghi âm số tiền điều chỉnh)

Khi nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng:

Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm)

         Có TK 7142: Thu ngân sách xã thuộc năm nay: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm).

2. Mô tả nghiệp vụ

1. UBND xã (đơn vị dự toán cấp III) lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự toán gửi Phòng tài chính UBND cấp Huyện xem xét phê duyệt.

2. Phòng Tài chính cấp Huyện thẩm tra đề nghị điều chỉnh dự toán sau đó trình UBND cấp Huyện phê duyệt.

3. UBND cấp Huyện phê duyệt và ra quyết định điều chỉnh dự toán, gửi thông báo cho UBND cấp Xã và kho bạc nhà nước cấp Huyện.

4. Kho bạc NN cấp Huyện nhận thông báo nhập vào hệ thống kho bạc để theo dõi.

5. Kế toán UBND xã nhận quyết định điều chỉnh dự toán, ghi nhận vào sổ sách để theo dõi.

3. Các bước thực hiện

Để điều chỉnh dự toán thu/chi trong năm, thực hiện theo hướng dẫn sau:

hmtoggle_plus13.1 Điều chỉnh dự toán thu theo mục lục ngân sách

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS.

Nhập Thông tin chung: diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản,Mục, Thu ngân sách nhà nước, Thu ngân sách xã.

dieu_chinh_anh1

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.

hmtoggle_plus13.2 Điều chỉnh dự toán chi theo mục lục ngân sách

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS.

Nhập Thông tin chung: diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, CTMT, Dự án, Huyện giao.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_dieu_chinh_DT_1

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn khi hệ thống thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ điều chỉnh dự toán không? để khai báo đồng thời luôn chứng từ Điều chỉnh dự toán.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_dieu_chinh_DT_2

5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Điều chỉnh dự toán.

Sửa Ngày quyết định, thông tin Chứng từ.

Nhập Số quyết định.

Sửa diễn giải (nếu cần).

Phần mềm đã tự động lấy toàn bộ các thông tin về số dự toán đầu năm tại cột Số được giao và số dự toán điều chỉnh tại cột Số điều chỉnh, để tính ra số liệu tại cột Số sau điều chỉnh.  

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_dieu_chinh_DT_3

6. Nhấn Cất để phần mềm lưu lại thông tin, đồng thời loại bỏ những khoản dự toán đầu năm mà không phát sinh điều chỉnh.

7. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.

hmtoggle_plus13.3 Điều chỉnh dự toán thu theo nội dung kinh tế

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT.

2. Khai báo thông tin chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT.

Phần mềm lấy lên tên Mẫu dự toán (có thể sửa lại nếu cần)

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Số chứng từ.

Nhập số tiền điều chỉnh theo chỉ tiêu tương ứng tại cột Ngân sách nhà nước.

Phần mềm đã tự động tính số liệu tại cột Ngân sách xã dựa vào tỷ lệ xã hưởng (%).

dieu_chinh_anh4

Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn Tổng hợp để lấy lên dự toán thu theo mục lục ngân sách đã được bổ sung, điều chỉnh.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Đồng ý khi xuất hiện thông báo Cất dữ liệu thành công.

dieu_chinh_anh5

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.

hmtoggle_plus13.4 Điều chỉnh dự toán chi theo nội dung kinh tế

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT.

Phần mềm lấy lên tên Mẫu dự toán (có thể sửa lại nếu cần)

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Số chứng từ.

Nhập số tiền điều chỉnh theo chỉ tiêu tương ứng tại cột Ngân sách xã huyện giao.

dieu_chinh_anh6

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Đồng ý khi xuất hiện thông báo Cất dữ liệu thành công.

dieu_chinh_anh5

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.