Dự toán bổ sung có mục tiêu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Nhận dự toán >

Dự toán bổ sung có mục tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi nhận được quyết định giao dự toán bổ sung có mục tiêu, kế toán ghi nhận số dự toán được giao:

Dự toán chi ngân sách: Nợ TK 008

Lưu ý: Khi nhận được giấy báo Có của ngân hàng, kế toán hạch toán:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc (1121 - Tiền ngân sách tại Kho bạc)

Có TK 714 - Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (7142 - Thuộc năm nay)

2. Mô tả nghiệp vụ

Tại địa phương khi có phát sinh các nhiệm vụ mới (ví dụ Sửa chữa trường mầm non tại xã) hoặc cần ngân sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai…mà chưa có trong dự toán giao đầu năm, UBND xã cần xin dự toán bổ sung cho các khoản chi, sau khi dự toán bổ sung được duyệt, thường phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Căn cứ vào các hồ sơ văn bản đề nghị cấp dự toán bổ sung được duyệt, UBND huyện (cơ quan tài chính) ra quyết định cấp bổ sung dự toán chuyển cho UBND xã sử dụng ngân sách và kho bạc cấp Huyện.

2. Kho bạc cấp Huyện nhận thông báo về số dự toán bổ sung được giao, nhập vào hệ thống kho bạc để theo dõi và quản lý.

3. Kế toán UBND xã nhận quyết định giao dự toán từ UBND cấp huyện, căn cứ số dự toán được giao ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Ví dụ

Ngày 12/03/2017, đơn vị nhận được quyết định giao dự toán bổ sung số 50/QĐ-UBND, cấp bổ sung như sau:

Nguồn ngân sách xã tự chủ 50.000.000 đ, khoản 341, chương 805, mục 6100

Nguồn Ngân sách huyện cấp cho chương trình mục tiêu dự án 70.000.000đ, khoản 341, chương 802, mã CTMT, DA: 0011

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để nhận dự toán bổ sung có mục tiêu, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ghi tăng số dự toán được giao

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhận dự toán\Nhận dự toán.

2. Tích chọn Bổ sung.

3. Khai báo thông tin về quyết định Nhận dự toán.

Nhập Thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Diễn giải.

Thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Số tiền, Nguồn, Khoản, Nhóm mục chi, CMMT, Dự án

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Nhan_DT_bs_co_muc_tieu_1

4. Nhấn Cất.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Mẫu 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước; S22-X: Sổ theo dõi dự toán.

Bước 2: Ghi tăng tiền gửi kho bạc

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Nhận tiền bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên