1. Định khoản

Khi tiền bổ sung có mục tiêu từ cấp trên về tài khoản tiền ngân sách tại Kho bạc, căn cứ vào giấy báo Có của Kho bạc nhà nước, kế toán xã hạch toán

Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc (chi tiết theo từng tài khoản)

Có TK 7142: Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc - năm nay

2. Mô tả nghiệp vụ

Tại địa phương khi có phát sinh các nhiệm vụ mới chưa có trong dự toán giao đầu năm, UBND xã cần xin dự toán bổ sung cho các khoản chi, sau khi dự toán bổ sung được duyệt, thường phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Căn cứ vào các hồ sơ văn bản đề nghị cấp dự toán bổ sung được duyệt, UBND huyện (cơ quan tài chính) ra quyết định cấp bổ sung dự toán chuyển cho UBND xã sử dụng ngân sách và kho bạc cấp Huyện.

2. Kho bạc cấp Huyện nhận thông báo về số dự toán bổ sung được giao, nhập số tiền bổ sung có mục tiêu vào hệ thống kho bạc để theo dõi và quản lý.

3. Kế toán UBND xã nhận quyết định giao dự toán từ UBND cấp huyện, căn cứ số dự toán được giao và Giấy báo Có của Kho bạc ghi nhận vào sổ tiền ngân sách tại Kho bạc

Ví dụ:

Ngày 01/04/2017, Nhận tiền Bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường nông thôn: 795.604.000 đ

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu nộp tiền kho bạc

Thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Tài khoản kho bạc, Diễn giải, chọn TKKB.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3.3_HD_nghiep_vu_TG_thu_TG_Nhan_tien_bsung_co_MTNS_cap_tren_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 112 và các tài khoản liên quan; S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc;....