Dự toán giao đầu năm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã > Nhận dự toán >

Dự toán giao đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ quyết định giao dự toán đầu năm, kế toán ghi nhận:

Dự toán chi ngân sách: Nợ TK 008

Lưu ý: Hàng tháng hoặc hàng quý, căn cứ quyết định giao dự toán bổ sung cân đối, kế toán sẽ ghi nhận số dự toán được giao:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc (1121 - Tiền ngân sách tại Kho bạc)

Có TK 714 - Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (7142 - Thuộc năm nay)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào dự toán được duyệt, Ủy ban nhân dân huyện giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã.

2. Ủy ban nhân dân xã trình hoàn chỉnh lại dự toán gửi Hội đồng nhân dân xã trước phiên họp của Hội đồng nhân dân về dự toán ngân sách; Hội đồng nhân dân xã thảo luận và quyết định phương án giao dự toán cho các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc xã.

3. Ủy ban nhân dân xã giao dự toán cho ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời gửi Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, kho bạc nhà nước huyện, thực hiện công khai dự toán ngân sách xã.

4. Kế toán UBND xã dựa vào quyết định giao dự toán của UBND huyện, ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Ví dụ

Ngày 10/01/2017 đơn vị nhận được quyết định giao dự toán số 26/QĐ-UBND:

o Nguồn Ngân sách xã tự chủ: 1.600.000.000đ, khoản 341, chương 805, mục 6000

o Nguồn Ngân sách xã không tự chủ: 24.000.000đ, khoản 041, chương 820, mục 7000

o Nguồn Ngân sách huyện cấp cho chương trình mục tiêu dự án: 180.000.000 đ, khoản 341, chương 802, mã CTMT, DA: 0011, mục 9000

o Nguồn Ngân sách huyện hỗ trợ chi đầu tư phát triển 230.000.000đ, khoản 312, chương 989, mục 6100

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để nhận dự toán giao đầu năm, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ghi nhận dự toán chi ngân sách

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhận dự toán\Nhận dự toán.

2. Tích chọn Đầu năm.

3. Khai báo thông tin về quyết định Nhận dự toán.

Nhập Thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Số tiền, Nguồn, Khoản, Nhóm mục chi, CMMT, Dự án.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Nhan_DT_giao_dau_nam_1

4. Nếu phân bổ dự toán theo Quý hoặc Tháng thì thực hiện như sau:

Tích chọn Theo quý hoặc Theo tháng.

Nhập số dự toán chi tiết theo từng kỳ.

Trường hợp phân bổ đều số dự toán theo từng kỳ thì chọn Tự động phân bổ.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Nhan_DT_giao_dau_nam_2

5. Nhấn Cất.

6. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Mẫu 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước; S22-X: Sổ theo dõi dự toán.

Bước 2: Ghi nhận số dự toán được giao

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Nhận tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên