Nhận tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nhận tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Số bổ sung cân đối NSX được xác định từ năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách và được giao ổn định cho xã từ 3 đến 5 năm theo quyết định của Chủ tịch UBND Huyện

Số thu bổ sung cân đối NSX = Tổng chi trong cân đối NSX - Tổng thu cân đối NSX từ các khoản thu 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % (phần NSX được hưởng)

Căn cứ vào dự toán thu ngân sách xã và tùy vào ngân sách của Huyện, Huyện có thể chuyển khoản tiền bổ sung cân đối ngân sách xã về từ đầu năm, theo từng đợt hoặc theo từng tháng.

Khi tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên về tài khoản tiền ngân sách tại Kho bạc, căn cứ vào giấy báo Có của Kho bạc nhà nước, kế toán xã hạch toán

Nợ TK 1121 : Tiền ngân sách tại Kho bạc (chi tiết theo từng tài khoản)

Có TK 7142 : Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc - năm nay

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Đầu năm, kế toán xã lập dự toán ngân sách xã, trong đó xác định số bổ sung cân đối ngân sách.

2. Phòng tài chính Huyện căn cứ vào thực tế ngân sách Huyện sẽ Thông báo số được bổ sung cho xã

3. Kho bạc nhà nước Huyện chuyển tiền từ tài khoản ngân sách nhà nước của Huyện về tài khoản ngân sách nhà nước của xã

4. Kế toán xã căn cứ vào Giấy báo Có của Kho bạc ghi sổ số dự toán bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên

Ví dụ:

Ngày 01/04/2017 nhận tiền Bổ sung cân đối ngân sách tháng 4: 2.143.000.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu nộp tiền kho bạc

Thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3.3_HD_nghiep_vu_TG_thu_TG_Nhan_tien_bsung_can_doi_NS_tu_cap_trennew2

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 112 và các tài khoản liên quan; S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc;....