Nhận dự toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Nhận dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn gồm:

Dự toán giao đầu năm

Dự toán bổ sung có mục tiêu