Tạo mẫu dự toán

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Tạo mẫu dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 đã thiết lập sẵn hệ thống chỉ tiêu thu, chi theo nội dung kinh tế và công thức theo Quyết định số 94/2005/TT-BTC đồng thời đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC. Với chức năng tạo mẫu dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế, người dùng có thể sử dụng được ngay các mẫu này hoặc sửa đổi lại theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

hmtoggle_plus12.1 Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm mẫu dự toán thu.

3. Chọn Năm để tạo mẫu dự toán.

Có thể tạo mẫu dự toán mới hoàn toàn.

Hoặc tạo dựa vào mẫu dự toán đã có.

4. Nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_1

5. Đặt tên mẫu dự toán.

6. Thực hiện tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nhấn Thêm để khai báo bổ sung danh sách các chỉ tiêu thu trên mẫu dự toán thu, có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Chọn Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn để lấy chỉ tiêu cần sử dụng từ danh sách phần mềm thiết lập sẵn.

o Tích chọn chỉ tiêu cần bổ sung.

o Nhấn Đồng ý.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_3

Cách 2: Chọn Thêm mới để khai báo mới hoàn toàn một chỉ tiêu thu.

o Khai báo thông tin: Mã số, tỷ lệ xã hưởng, nội dung.

o Nhấn Cất.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_4

Nhấn Lập công thức để thiết lập bộ mục lục ngân sách hạch toán cho từng chỉ tiêu thu.

Lap_du_toan_1

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT trùng nếu muốn kiểm tra xem công thức thiết lập cho các chỉ tiêu trên Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế có bị trùng nhau hay không, vì nếu số liệu trùng nhau, dẫn đến số liệu tổng hợp lên báo cáo thu bị sai.

Trường hợp có công thức bị trùng, chọn chức năng Thiết lập lại CT để sửa luôn công thức cho chỉ tiêu.

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_6

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT thiếu nếu muốn kiểm tra xem có trường hợp nào đã có chứng từ phát sinh (Có TK 7142 hoặc 7192) chi tiết theo mục lục ngân sách mà chưa được thiết lập công thức tại đây.

Nhấn Xuất khẩu nếu muốn chuyển mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế đang thiết lập cho đơn vị khác sử dụng .

Nhấn Nhập khẩu nếu muốn sử dụng mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế của đơn vị khác.

7. Thiết lập xong mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, in được mẫu dự toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In mẫu dự toán.

8. Hoặc In danh sách công thức đã thiết lập trên mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In danh sách công thức.

hmtoggle_plus12.2 Tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, thực hiện theo hướng dẫn:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm mẫu dự toán chi.

3. Thao tác thực hiện chi tiết, tham khảo tại phần 2.1 Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế ở trên.