Số dư TK khác

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Nhập số dư đầu năm cho các tài khoản không theo dõi chi tiết, ví dụ: TK 2411.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư tương ứng tùy theo tính chất của tài khoản.

2_BDSD_kbao_so_du_So_du_TK_khac

3. Nhấn Cất