Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách, ví dụ: TK 7141, 8141,...

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, chọn tài khoản cần nhập số dư.

2. Tại màn hình Nhập số dư ban đầu lần lượt chọn Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng.

2_BDSD_kbao_so_du_So_du_TK_theo_doi_theo_MLNS

3. Nhấn Cất.