Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính, ví dụ: TK 711.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Kích chọn tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư cho từng hoạt động cụ thể.

s_d_tk_theo_doi_chi_tit_theo_h

3. Nhấn Cất.