Khai báo số dư ban đầu

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo số dư ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Với mỗi tài khoản tùy vào nội dung của tài khoản, nhu cầu quản lý chi tiết mà cách khai báo số dư ban đầu khác nhau. Chi tiết gồm các loại sau:

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo Loại Qũy

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo vật tư, CCDC

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

oSố dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS