Số dư TK theo dõi chi tiết theo vật tư, CCDC

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo vật tư, CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC, ví dụ: TK 005, 152.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư.

3. Nhập Số lượng tồn, Giá trị tồn chi tiết từng vật tư, công cụ dụng cụ.

s_d_tk_theo_doi_chi_tit_theo_v

3. Nhấn Cất.