Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng, ví dụ: TK 311, 331.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, chọn tài khoản cần nhập số dư.

2. Tại Nhập số dư ban đầu lần lượt chọn Đối tượng có liên quan, thực hiện nhập số dư tương ứng.

2_BDSD_kbao_so_du_So_du_TK_theo_doi_theo_doi_tuong

3. Nhấn Cất.